Dobrá služba
... jednoduše jedna ...


Zásady zpracování osobních údajů

Naše společnost níže specifikuje, jakým způsobem zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním služeb a produktů pod značkou Dobrá služba.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme

Společnost je správcem osobních údajů, které nám Vy poskytujete. Shromažďujeme o Vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. Kromě zákonem požadovaného sběru osobních údajů neshromažďujeme vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).

Proč vaše osobní údaje potřebujeme

Pro účel komunikace naší nabídky zpracováváme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název firmy, telefon, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje zpracováváme do skončení komunikace nabídky. Proti zpracování můžete podat námitku u našeho pověřeného pracovníka. Svůj souhlas se zasíláním marketingových materiálů můžete odvolat u našeho pověřeného pracovníka.

Pro účel poskytování našich služeb zpracováváme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název firmy, telefon, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje zpracováváme i po skončení smluvního vztahu po dobu povinné archivace dle zákona. Pokud nejsou vaše údaje aktuální, informujte prosím našeho pověřeného pracovníka.

Pro účel měření návštěvnosti webových stránek používáme cookies. Cookies zpracováváme obvyklým způsobem.

Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mailová adresa, datum oznámení, popis incidentu, přijatá opatření. Tyto osobní údaje zpracováváme 10 let.

Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

Pro účel komunikace a práce s dokumenty využíváme služeb společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro účel webové prezentace a internetové komunikace využíváme služeb společnosti WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, ČR.

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou předávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou.

Jaká jsou Vaše práva

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás naše společnost zpracovává.

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně zpracovávané. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a naše společnost neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu, pokud porušují Vaše práva a svobody.

Právo podat stížnost – buď u našeho pověřeného pracovníka nebo u dozorového úřadu.

Jak s osobními údaji nakládáme

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k nim. V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Jak Vaše osobní údaje chráníme

Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k naši společnosti.

Tyto zásady jsou platné od 25.4.2018.