Dobrá služba
... jednoduše jedna ...


Všeobecné obchodní podmínky Dobré služby

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem jako smluvními stranami smlouvy.

Poskytovatel: Per ardua AD astra s.r.o.

Objednatel: fyzická či právnická osoba, která si zakoupila službu Dobrá služba poskytovanou poskytovatelem.

Poplatek: uhrazuje objednatel poskytovateli jako náhradu za zápis do systému Dobrá služba.

Zápis: Zveřejnění objednatelem poskytnutých marketingových informací a kontaktních údajů v systému Dobrá služba.

Smlouva: Vztah poskytovatele a objednatele, kdy je po určitou dobu proveden zápis, za který objednatel platí poplatek.

Uživatel: každá fyzická osoba, která využívá internetové prostředí k použití Dobré služby umístěné na adrese www.dobrasluzba.eu

Podmínky služby Dobrá služba

Poskytovatel se zavazuje provést zápis do 5 pracovních dnů po zaplacení poplatku objednatelem a umožnit uživatelům použít zápis po celou dobu platnosti smlouvy.

Smlouva je uzavřena na dobu 12 měsíců. Doba počíná běžet dnem zaplacení poplatku objednatelem. Poskytovatel bude objednatele před vypršením smlouvy kontaktovat.

Objednatel se zavazuje spolupracovat s poskytovatelem na průběžné aktualizaci údajů v zápisu.

Objednatel pro účely propagace své činnosti a pro příjem poptávek poskytuje poskytovateli informace, které mají charakter veřejných informací a vyslovuje souhlas s jejich zveřejněním a poskytnutím uživatelům. Poskytovatel nenese odpovědnost za způsob využití zápisu třetími osobami.

Objednatel vyslovuje souhlas s využitím poskytnutých kontaktních údajů pro vzájemnou komunikaci mezi poskytovatelem a objednatelem a k informování objednatele o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu a účinnost plnění předmětu smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu dnem podání objednávky či v první den období, na které byla platnost smlouvy prodloužena. Za datum zaplacení poplatku se považuje datum připsání platby na účet poskytovatele.

Objednatel je oprávněn zrušit (stornovat) objednávku. Storno znamená ukončení zveřejnění zápisu. Zaplacený poplatek se nevrací.

Poskytovatel je oprávněn měnit VOP smlouvy. Změny VOP jsou pro objednatele závazné dnem doručení oznámení o změnách, pokud není uvedeno pozdější datum jejich platnosti.

VOP jsou uveřejněny na webové stránce na adrese www.dobrasluzba.eu/obchodni-podminky/

Tyto VOP jsou platné od 22.12.2016.